Dilip Pratap Singh Shekhawat, AIR 72, UPSC CSE 2018-19